Начало За себе си Дейности Списък на публикациите Фотоалбум Форум Файлове за изтегляне Контакти

Дейности

Главна » Публикации » Научна дейност

Основните научни и научно-приложни дейности

Основните научни и научно-приложни дейности и приноси, които се съдържат в трудовете на проф. д-р Р. Радичев се систематизират в четири обобщени направления.

1. Теоретични и методични разработки по оптимизиране на методите за анализ и интерпретацията на гравитационното и геомагнитното поле:

1.1.       Съставени са модели и са  разработени методики за oптимизиране на решаването на обратната задача при гравитационния и магнитния метод в геофизиката (2,3,8,12, 13,15,16 от списъка на публикациите);             

1.2.    Разработена е компютърна система за количествена интерпретация на гравитационни и магнитни аномалии MAGRAV, която е в процес на непрекъснато актуализиране  (12,13, 15, 25);

1.3.      Обосновани са възможностите за използване на най-широко прилагани локални трансформанти на гравитационното поле за количествена оценка на дълбочината до смутителя. Определени са изискванията и ограничителните условия (50);

1.4.     Изследвано е влиянието на вертикалния градиент на силата на тежестта от аномални маси върху стойностите на гравитационното поле, редуцирано към равнина (29);

1.5.      Изследвана е статистическата характеристика на разпределение на хоризонталния градиент на гравитационното поле за прагови структури и  е съставена методика за количествена интерпретация (45.a,45.b.

2. Изучаване на петрофизичните  свойства на скалите по данните от лабораторни и параметрични  измервания:

2.1.     Изследвани  са петрофизичните свойства на риолитите в Родопския масив  - магнитна възприемчивости модул на остатъчно намагнитване (44.a, 44.b) - плътност и коефициент на поляризуемост (46.а, 46.б). Установени са  закономерности в локалното зонално разпределение на магнитната възприемчивост на риолитите в границите на отделни разкрития;

2.2.   Въз основа на статистичната обработка на данните от лабораторните определения на плътността, магнитните свойства и коефициента на поляризуемост за проби от участък «Цар Асен» - Панагюрски руден е извършена диференциация и са определение въздействията на  хипергенните и рудообразователните процеси (52 );

2.3.  По резултатите от обработката и интерпретацията на данните за разпределение на магнитната възприемчивост във вертикалните разрези на сондажи е доказана силно изразената нееднородност на разпределението на  магнитните свойства в обхвата на скалния масив, което ограничава  еднозначното преминаване към квазиеднородност за различните нива на интегриране (56);

2.4.   Доказано е влиянието на разломната тектоника върху петрофизическата характеристика на скалите. Установена е зависимост между разпределението на разломите и на тоталния вектор на геомагнитното поле Т (57).

3.  Изследване на геолого-геофизичния строеж на земната кора

3.1.      Изследвано е пространственото положение и морфоложките особености на покрития магматизъм и е съставена карта на магмените криптотела на  България на юг от Мизийската платформа (11,14);

3.2.      Изследвана е геофизичната характеристика на Бургаски руден район в аспектите на неговата геологията и металогения (20);

3.3.     Изследвани са характерни елементи в строежа на Родопския масив – Западни Родопи (7), Централни Родопи (23), Източни Родопи (23), Смолянската депресия (22);

3.2.    Съставен е обобщен плътностен модел на рифтова структура и са получени основните закономерности в разпределението на силата на тежестта (30);

3.3.      Извършено е моделиране на магнитните и гравитационни аномалии за Панагюрския руден район (33-а,33-б) и за гравитационните и магнитните аномалии за медните находища в Централното Средногорие (39 );

3.4.     Реализирана е количествена интерпретация на Централнородопския гравитационен преход с използване на специално разработен подход и компютърен анализ на базата на статистически изследвания и е съставен вариантен модел на праговата структура  (38);

3.5.      Извършена е  комплексна интерпретация на гравитационните и геомагнитни данни за района на Елшица - Челопеч като част от изучаването на геологията и еволюцията на Елашко-Челопешкото меднопорфирно-масивносулфидно рудно поле (35.а, 35.б);

3.6.      Извършена е  комплексна интерпретация на гравитационните и геомагнитни данни за територията на Панагюрски руден район ( 53.а 53.б);

3.7.     Реализирана е геофизична и геоложка интерпретация на Поповската магнитна аномалия (36.а, 36.б) Изследвана е дълбочинната характеристика на Оманския плутон по геофизични данни (32);

3.8.      Изследвано е поведението на фундамента на територията на Горна Силезия, Полша; доказана е целесъобразността от комплексирането на два подхода към  интерпретацията – оптимизационен и спектрален (17);

3.9.   Обработени  и анализирани са първите гравиметрични изследвания в района на Българската Антрактическа База на о-в Ливингстон ( 59).

4.   Прилагане на геофизичните методи за решаване на научно-приложни задачи в областта на инженерната геология, строителството, археологията и екологията

4.1.     Извършени са изследвания и се предлагат подход и методики за изучаване на околната среда ( 51.а, 51.б);

4.2.      Извършени са моделни изследвания  на разпределението на електропроводността  в скалния масив около минните изработки (42);

4.3.    Извършени са анализ и обобщения относно възможностите за прилагане на геофизични методи за прогнозиране на природни и техногенни рискове (34-а, 34-б, 34.в);

4.4.    Разразработена  е методика за комплексиране на магнитните и електричните микроснимки при изучаване на състоянието на скалния масив (9) и при картирането на археоложки обекти (47);

4.5.   Анализирана е геолого-геофизичната обстановка в античния скален град  "Перперикон” (43);

4.6.      Изследвана е екологичната радиационна обстановка около отпадъкохранилища от уранодобив (48);

4.7.    Доказана е високата ефективност на електротомографията за изучаване на приповърхностния геоложки разрез (60, 61).

Категория: Научна дейност | Добавил: radirad (07 October 2010)
Разглеждания: 299 | Рейтинг: 0.0/0
Общо коментари: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Мини профил
Гост

Съобщения:

Група:
Гости
Време:7:39:49 AM

Гост, добре дошли на сайта!
Моля, регистрирайте се!
Калкулатор
Статистика
» Регистрирани на сайта
Общо: 5
Този месец: 0
Тази седмица: 0
Вчера: 0
Днес: 0
» От тях
Администратори: 1
Модератори: 0
Модератор на форум:
Проверени: 0
Обикновени: 4
» От тях
Мъже: 4
Жени: 1

Copyright Ralitsa B © 2018