Начало За себе си Дейности Списък на публикациите Фотоалбум Форум Файлове за изтегляне Контакти

Публикации

Главна » Публикации » Обобщена

СПИСЪК НА НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИТЕ ТРУДОВЕ НА ПРОФ. Д-Р РАДИ РАДИЧЕВ - 2 ОТ 2


 II.    УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧНИ ПОМАГАЛА

 

1. Ставрев, П. Р.Радичев. 1984. Методическо ръководство за упражнения по магнитни методи в геофизиката. Печатна база на МНП., София, 137 стр.

2. Радичев, Р. 1987. Инструкции за провеждане на упражнения по дисциплината Магнитни методи в геофизиката. Фонд на катедра "Приложна геофизика” при МГУ, София 110 стр.

3. Ставрев, П. Р. Радичев. 1989. Инструкции за работа с програмите от Автоматизираната система за интерпретация на магнитни и гравитационни данни MAGRAV. Фонд на катедра "Приложна геофизика” при МГУ, София 150 стр.

4. Радичев, Р. 1990. Методическо ръководство за учебна практика по дисциплината Магнитни методи в геофизиката. Фоднд на катедра "Приложна геофизика” при МГУ, София, 21 стр.

5. Радичев, Р. 1987. Инструкции за провеждане на упражнения по дисциплината Гравитационни методи в геофизиката.Фонд на катедра "Приложна геофизика” при МГУ, София 100 стр.

6. Радичев  Р. 2008. Методическо ръководство за обработка и анализ на данните за плътността и магнитните свойства на скалите (на примера на Панагюрски руден район). София, Печатна къща "Св Иван Рилски” МГУ, 110 стр.

 

            III. УЧАСТИЕ В НАУЧНИ ФОРУМИ

 

1. Конференция на ВМГИ посветена на 70-годишнината на ВОСР.,София, 5-6 ноември, Доклад на тема: Изследване на възможностите за интерпретация на гравитационни аномалии с модела на двойна пресечена пирамида.

2.  Осма научна сесия на БГД, 21-24 IX, 1988. Доклад на тема: Информативност на геофизичните, геоложките и геохимичните признаци за прогнозиране на оловно-цинкови орудявания в Източни Родопи.

3. XIV конгресс КБГА, София, 1989. Доклад на тема: Распространение магматических криптотел на территирии Болгарии (по геофизическим данным)

4. International Symposium on Inverse Problems for Potential Fields Applications to Geophysics, Sofia, Bulgaria. 1990.. Доклад на тема: Models and computer programs for ore type gravity and magnetic nonlinear inversions.  

5. First Congress of the Balkan Geophisical Society. September 23-27, 1996. Athens, 66Greece. Доклад на тема: Optimization of magnetic models in the Strandja intruziv zone.

6. Second National  Geophysical Conference with international participation., 21-23 October 1988, Sofia. Доклад на тема: Depth characteristics of plutonic bodies in the Strandja intruzive zone according to magnetic data.

7. Second National Geophysical Conference with international participation.,Sofia 21-23, October, 1998. Доклад на тема: Geophysical and other indication for the presence of a West Black sea – Middle Danube rift zone.

8. Second Balkan Geophysical Congress and Exhibition. Istambul, July 5-9, 1999. Доклад на тема: About the influence of the vertical gradient of the anomalous masses upon the values of the gravity field, reduced towrds a plane.

9. ABCD-GEODE 2000, Bulgaria, Sofia, may 2000. Доклад на тема: Modeling of gravity and magnetic anomalies for the conditions of the Panagyurishte ore region.

10. 3rt  National Geophysial Conference – Geophysics into the New Sentury., 11-13 Oktober 2000, Доклад на тема: Geophysical and Geological Interpretation of the Popovo Magnetic Anomaly.

11. 3rt Balkan Geophysical Congress and Exhibition, 24-28 Jun 2002, Sofia, Bulgaria. Доклад на тема: Magnetic characteristics of the rhyolitrs in the Rhodope massif.

12. 3rt Balkan Geophysical Congress and Exhibition, 24-28 Jun 2002,Sofia,Bulgaria. Доклад на тема: Interpretation of the horizontal gravity gradient in  the Central Rhodope region.

13. 4th National Geopehysical Conference, 4-5 October,2004, Sofia. Доклад на тема:  Geophyics of the environment.

Отзив

14. В. Иванова, В. Гергелчев, Р. Радичев 2002. Книгата "Физика Земли” явление в областта на науките за Земята. Сп. Миннодело и геология, 2002/3-4.

 

IV. ДРУГИ ТВОРЧЕСКИ ИЗЯВИ

 

Краеведски изследвания публикувани в две книги:

Р. Радичев, Г. Паликъщов, Г. Радичев 2004. Широка лъка и говорът на широколъчани. ISBN 954-711-062-4. Издателство "Илинда - Евтимов”, София 2004 г. 227 стр.

Р. Радичев 2006. Широка лъка огнище на вяра, просвета и култура в Родопите. ISBN-10:9547110990-X. Издателство Илинден 2000, София 2006 г. 345 стр.

Публикации в пресата:

Р. Радичев 1993. Студената война замърси Земята. В. Дума, 13 март 1993 г., бр.59.

Р. Радичев 1993. Голямото гробище на динозаври се нарича Гоби. В. Дума, 15 февруари 1993, бр. 37.

Р. Радичев 1993. Стремителният възход на Умберто Боси разклати политическото статукво в Италия. В. Дума, 23 февруари 1993 г.

Р. Радичев 1993. Химията е безпомощна срещу вредителите. В. Дума, 1 нарт 1993 г., бр.49.

Р. Радичев 1993. Писмата припомнят, че историята е била някога истински живот. В. Дума, 5 април 1993 г. бр. 78.

Р. Радичев 1993. Кланът Джубури иска да унищожи Саддам Хусеин. В. Дума, 29 април 1993 г., бр. 98.

Р. Радичев 1993. Нов начин за борба със сърдечните заболявания. В. Дума, 5 май 1993 г. бр. 102.

 

V. НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ  ПРОЕКТИ

 

1. Дълбочинен строеж на Родопския масив по геофизични данни. Дог.547/1979-81 г. ВМГИ-НИС, фонд ВМГИ, 1981 в съавторство с Т. Добрев, В. Иванова, Ст. Пищалов, Р. Горанова. 372 стр.

2. Разработване на методи за количествено металогенно прогнозиране за територията на Централни Родопи по комплекс от геофизични и други признаци. Дог. 729/1981-83 г. ВМГИ-НИС, Фонд ВМГИ,1983 г. в съавторство с Т. Добрев, В. Иванова, Ст. Пищалов, Р.Горанова. 354 стр.

3. Пространствено разпределение на криптомагмените тела на територията на Н Р България и техните морфоложки особености по геофизични данни в мащаб 1:200 000. Дог.853/1983-86 г. ВМГИ-НИС, Фонд ВМГИ,1986 г. в съавторство с Т. Добрев, Д. Йосифов,П.Ставрев,К.Виков,Р.Горанова. 328 стр.

4. Разработване и внедряване на програми за интерпретация награвитационни аномалии с ЕИМ. Дог.974/1986-87 г., ВМГИ-НИС, Фонд ВМГИ,1987, в съавторство с П. Ставрев, Т.Добрев. 279 стр.

5. Разработване на методи, алгоритми и програми за интерпретация на гравитационни и магнитни аномалии в условията на райони от Родопския масив и Средногорието. Дог.1136/1988-90 г.,ВМГИ-НИС,Фонд ВМГИ, 1999 г. в съавторство с П. Ставрев, М. Златкова.

6. Тема No H3 - 532 1996/98 г. Национален фонд "Научни изследваниия" ДЪЛБОЧИННИЯТ МАГМАТИЗЪМ В ЮЖНА БЪЛГАРИЯ, доц. дфн Петър Я. Ставрев - р-л, Ст.н.с. дгмн Д. Йосифов, Доц. д-р  Ради Г. Радичев

7. Тема  No ГПФ 7/2001   ”РАЗРАБОТВАНЕ НА КОМПЮТЪРНА ПРОГРАМА ЗА КОЛИЧЕСТВЕНА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА ГЕОФИЗИЧНИ (ГРАВИТАЦИОННИ) АНОМАЛИИ” Проф. дфн Петър Я. Ставрев - р-л, Доц. д-р  Ради Г. Радичев

8. Тема  No ГПФ 21/2002   " МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА РЕГИОНАЛНИ ГРАВИТАЦИОННИ И МАГНИТНИ ПОЛЕТА ПО ТЕРИТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ" .Проф. дфн Петър Я. Ставрев - р-л, Доц. д-р  Ради Г. Радичев, Гл.ас. д-р Стефан С. Димовски    

9. Teмa No ГПФ 23/2002 "ГЕОЛОГИЯ И МЕТАЛОГЕНИЯ НА ПАНАГЮРСКИ РУДЕН РАЙОН", Проф. дгн П. Попов – рл д-р Р. Радичев. Гл.ас. д-р Ст. Димовски и др.

10. Проект рег.ном. № 111, Център КСОУВО-МОН 2002/2003 г. "УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ  НА  ИНЖЕНЕРНОТО  ОБУЧЕНИЕ  ПО         НАУКИ  ЗА  ЗЕМЯТА  В  МИННО - ГЕОЛОЖКИ  УНИВЕРСИТЕТ "СВ. ИВАН  РИЛСКИ”

Доц. д-р  Стр. Страшимиров р-л, д-р Р. Радичев.

11. Тема Общински съвет гр. Кърджали. 2002 г. " ГЕОФИЗИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В АНТИЧНИЯ И СРЕДНОВЕКОВЕН ГРАД ХИПЕРПЕРАКИОН  (ПЕРПЕРИКОН)”., доц. д-р Р. Радичев - ръководител

12. Тема No ГПФ /2003 "Изследване влиянието на естествените фактори върху археологически обекти и възможни начини за тяхното съхраняване (на примера на археологически комплекс Перперикон)” доц. Р. Радичев – ръководител, гл.ас. Ст. Димовски.

13. Тема No ГПФ  31 /2003 "МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА РЕГИОНАЛНИ ГРАВИТАЦИОННИ И МАГНИТНИ ПОЛЕТА ПО ТЕРИТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ – ІІ част. Автори: Р. Радичев – ръководител, Ст. Димовски.

14. Тема No ГПФ–56 /2004  ИЗСЛЕДВАНЕ НА  ЛОКАЛНИ ТРАНСФОРМАНТИ НА ГРАВИТАЦИОННОТО ПОЛЕ. Доц. Д-р Р. Радичев – ръководител, доц. д-р Ст. Димитров

15. Тема ГПФ - 67/2005:     Изучаване магнитните свойства и поляризуемостта на скалите в участък от Панагюрски руден район. Доц. д-р Р. Радичев – ръководител,  доц. д-р Ст. Димовски

16. Тема  ГПФ 2006:  ХАРАКТЕРИСТИКА НА ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИЧНИЯ СТРОЕЖ НА ПАНАГЮРСКИ РУДЕН РАЙОН  ПО ГРАВИТАЦИОННИ ДАННИ”, доц. д-р Ради Радичев – ръководител, ,  доц. д-р Ст. Димовски

17. Тема ГПФ 2007:    ХАРАКТЕРИСТИКА НА ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИЧНИЯ СТРОЕЖ НА ПАНАГЮРСКИ РУДЕН РАЙОН  ПО МАГНИТНИ ДАННИ”. доц. д-р Ради Радичев – ръководител, Доц. д-р Стефан Димовски,    Доц. д-р Ефросима Занева

И др.

Категория: Обобщена | Добавил: radirad (07 October 2010)
Разглеждания: 869 | Рейтинг: 0.0/0
Общо коментари: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Мини профил
Гост

Съобщения:

Група:
Гости
Време:7:39:59 AM

Гост, добре дошли на сайта!
Моля, регистрирайте се!
Калкулатор
Статистика
» Регистрирани на сайта
Общо: 5
Този месец: 0
Тази седмица: 0
Вчера: 0
Днес: 0
» От тях
Администратори: 1
Модератори: 0
Модератор на форум:
Проверени: 0
Обикновени: 4
» От тях
Мъже: 4
Жени: 1

Copyright Ralitsa B © 2018